Lenkundla igxile kuJesu Kristu, nendlela yokumamukela ngokuphelele abe yiNkosi no Msindisi wezimpilo zethu. Asiziqhakambisi thina kodwa yena yedwa uKristu ophila kithi. Njengalokho iZwi leNkosi lithi:

Ngibethelwe esiphambanweni noKristu, akuse yimi ophilayo kepha uKristu uphila kim. Ngakho ke kwakuphila nje engikuphila manje kungexa yokuthembeka kweNdodana kaMvelingqangi, engithande yaze yadela ukuphila kwayo ngenxa yami. – KwaabaseGalathiya 2:20

Sikhulekela ukuthi lenkundla ikwelekelele ukuba ubone ukuthi noma singobani ngokwendabuko nemvelaphi singalufumana uthando oluphelele kuNkulunkulu uBaba ngeNdodana yakhe uJesu Kristu, nokugcwaliswa nguMoya oNgcwele. UJesu uluThando, uqobo lwakhe.

Sicela ufundisise, ucabangisise ngalo lonke ulwazi esikulethela lona futhi uzimisele ukuthatha isinqumo sempilo yakho yonke.

Isisebenzi Sakhe

Izindaba zakamuva ngesingisi

[ Izindaba... ]

Incwadi yoKuphila

Lena yincwadi lapho uNkulunkulu ashicilela khona abantu abayophila phakade ezulwini, umhlaba ungakadalwa. Nawe ungaqinisekisa ukuthi nelakho igama liyabhalwa kulencwadi kanye nabaningi asebevumile ukuza Kuye bamamukela njengeNkosi noMsindisi wezimpilo zabo.

Yebo, ngiyakunxusa mlingani ukuba usize lezintokazi ezakhandleka kanye name ngenxa yevangeli, benoKlemente kanye nabo bonke esiyizisebenzi nabo, abamagama abo abhaliwe encwadini yokuphila. – KwabaseFilipi 4:3
Incwadi yoKuphila

Unkulunkulu uyakuthanda

Njengalokho umzali othanda abantwana bakhe ebaqondisa, kanjalo noNkulunkulu uyabaqondisa labo akabathandayo. Okubalulekile kuloluthando ukuqondiswa uma siphambuka. Kwabangakaze baluzwe uthando lwabazali uNkulunkulu usigcwalisa nswi lesosikhala. UnguBaba onothando.

Ngokuba iNkosi iyabaqondisa labo ebathandayo, njengoBaba leyondodana emthokozisayo. – Izaga 3:12
Unkulunkulu uyakuthanda

UNkulunkulu ukuthanda ngokungenambandela

Empilweni yakho yonke kuze kube manje kunoBaba okunakekele wakuthanda ngaphezu kokwazi kwakho. UNkulunkulu wasithanda singakazalwa. Futhi usithanda ngaphandle kombandela, noma ngabe sake senza okubi phambilini.

Ngokuba wasikhethela kuYe umhlaba ungakasekelwa ukuba sibengcwele singasolekiphambi kwakhe Kepha uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwaKhe kithi ngalokhu: Kwathi siseyizoni uKristu wasifela. – Roma 5:8
UNkulunkulu ukuthanda ngokungenambandela

Singaluthola kanjani uThando lwaKhe?

Iningi licabanga ukuthi kumele likhandleke ukuze lithole isihawu sikaNkulunkulu. Mhlampe ungomunye wabo nawe namhlanje. Ukholelwa ekutholeni isihawu sikaNkulunkulu ngemisebenzi yakho noma izenzo zakho ezinhle.

Ngokuba kungomusa nisindisiwe ngokukholwa; lokho akuveli kini, nikuphiwa uNkulunkulu; akuyingemisebenzi yenu, ukuze kungabikho ozibongayo. – Efesu 2:8-9
Singaluthola kanjani uThando lwaKhe?

Indlela engcono

Sivame ukucabanga singaziphilela ngokwethu, kepha uBaba osithandayo wazi ngokungenamkhawulo kunathi. Unendlela engcono kunale esikuyo njengamanje, nokuyiyo ekulethele ukungathokozi. Lalela uyichaza kanjani ke lendlela:

Kukhona indlela ebukeka ilungile emehlweni omuntu, kodwa isiphetho siyizindlela zokufa. – Izaga 14:12
Indlela engcono

Singalwazi kanjani uThando lukaNkulunkulu

UNkulunkulu weqiniso akuyena lo ozifihlayo noma okude nathi. Uyinxenye yezmpilo zethu. Izwi laKhe lithi:

Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. – Johane 3:16
Singalwazi kanjani uThando lukaNkulunkulu

Yazi isidingo sakho

Umzimba uyasho ukuthi womile bese uphuza amanzi. Emva kwamahora ambalwa, wome futhi. Nenhliziyo yakho iyasho ukuthi ine nxano elikhulu, elingagcwaliswa wuThando lukaNkulunkulu ngeNdodana yakhe uJesu kuphela. Uma esengenile enhliziyweni yakho awusophinde wome futhi.

Ophuza lamanzi engiyakumnika wona akasoze ome futhi. – Johane 4:14
Yazi isidingo sakho

Phenduka ezonweni zakho

Uma udinga uJesu Kristu empilweni yakho, isinyathelo esilandelayo ukuphenduka. Lokho kusho ukuvuma ukuthi wonile. Uyazibona ukuthi uyisoni. awunayo inkazimulo kaNkulunkulu, futhi uyavuma ukuthi awukwazi ukuba sebukhoneni baKhe ukulesisimo. Utshela uNkulunkulu ukuthi wonile kuye uyazisola futhi uyaxolisa, nakuba ungabazi ubukhulu besono sakho.

Ngakhoke phendukani, niguquke ukuze kuhlangulwe izono zenu. – Izenzo 3:19
Cela Intethelelo yaKhe

Cela Intethelelo yaKhe

Isinyathelo sesithathu esokucela intethelelo ngenxa yezono bese uzishiya. Ucele uJesu agcwalise noma avale lesosikhala esivulekile enhliziyweni yakho. Yena uzoyigcwalisa phama inhliziyo athulise nemisindo yezivunguvungu. Uma ucela uJesu ukuba angene empilweni nasenhliziyweni yakho, uzosho phakathi, ngoba lokho kuyintando nemvelo yaKhe.

Uma sizivuma izono zethu, Yena uthembekile futhi ulungile ukusithethelela asihlanze kukho konke ukungalungi. – 1 Johane 1:9
Request God's forgiveness

Ukwamukela Intethelelo yaKhe

Isinyathelo sokugcina ukwamukela ngaphandle kwemibandela uThando neNtethelelo kaNkulunkulu. Uzichaza kanjani uJesu na? Enye yezahlukwana ezibalulekile eVangelini ngokukaJohane futhi yiso esokusindisa impilo yakho.

Mina ngiyiNdlela, iQiniso nokuPhila. Akekho ongeza kuBaba ngaphandle Kwami. – Johane 14:6
Receive His foregiveness

Kwenzekalani manje?

Uma ususithathile isinqumo sokwamukela uJesu empilweni yakho, futhi uziqonda izinyathelo zozine, Yazi, Phenduka, Cela no Kwamukela, usunakho ukuphila okuphakade. Awusadingi ukugcina imithetho ngokwesaba. Indlela kaNkulunkulu ngoJesu wuThando.

Akukho ukwesaba oThandweni. Kepha uThando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba, ngoba ukwesaba kungenxa yesijeziso. Lowo onovalo akaphelelisiwe othandweni. – 1 Johane 4:18
What happens now?

Ukubheka kabanzi ku Johane iSahluko sesiThathu

Ivangeli likaJohane liyincazelo yo Thando lukaNkulunkulu kubantu nengqikithi yokuzalwa kabusha. Lenxenye icwaninga kabanzi ukuthi uJohane uMbhaphathizi wamandulela kanjani uJesu ukuze afeze owaKhe umsebenzi.

John Chapter Three

Cabangisisa

Umnotho

Nazi izinsiza ezimbili ezingongqaphambili, iOlive Tree Bible App ne Enduring Word, okuwuchungechunge lwezifundo zeBhayibheli.

Olive Tree Bible Study

Enduring Word

Ngiyalandela

Uma usuvume ukuthi uJesu abuse kuwe, akusenguwe ungqaphambili. Uyena oseqhwakele phezu wena usungaphansi kwakhe. Qaphela ubufakazi balabo abamvumele ukuthi abe ngowokuqala kubo emhlabeni wonke.

Ngiyalandela

Ingodla mlando

Older articles are available in the archive. Uma into oyifunde lapha ngaphambilini kodwa ungasayitholi manje, kuyoba isikwi ngodla mlando.

SithinteLewebsayithi ayigcini ulwazi lomuntu othile. Ama imeyli amukelwayo aphathwa ngokuyimfihlo nenhlonipho. [ Privacy policy ]